ห้อง/เวลา 08:30
-
09:30
09:30
-
10:30
10:30
-
11:30
11:30
-
12:30
12:30
-
13:30
13:30
-
14:30
14:30
-
15:30
15:30
-
16:30
16:30
-
17:30
17:30
-
18:30
ห้อง 1 สำนักวิทยบริการฯ
ห้อง 2 สำนักวิทยบริการฯ
ห้อง 3 สำนักวิทยบริการฯ